Rozkręć się z Plejadą i wygraj 8000 zł
 • rozkręć się z Plejadą

  i wygraj nawet 8000zł!

  15 października -
  19 listopada

O Konkursie

Mieszkasz w Sosnowcu od urodzenia, a może wprowadziłeś się tutaj niedawno? Nie mieszkasz w tym mieście, ale dostrzegasz jego uroki i masz swoje ulubione miejsca? Wiesz, gdzie można odnaleźć serce i duszę Sosnowca? Zrób o tym film, dodaj kilka scen z zakupów w Plejadzie, zmontuj całość, prześlij do nas i weź udział w konkursie!

Pula nagród do wygrania to aż 17 000 zł plus nagroda od Prezydenta Miasta Sosnowiec!

Pamiętaj o kilku ważnych szczegółach!
1. Film nie może być dłuższy niż 2 minuty
2. Musisz mieć zgodę wszystkich osób, które przedstawisz na filmie!
3. Musisz być pełnoletni albo mieć zgodę opiekunów prawnych na udział w konkursie

4. Pamiętaj, by nadesłać do nas film do 14 listopada br.

Wszystkie zasady znajdziesz w Regulaminie, który koniecznie musisz przeczytać!
Partnerem projektu jest Urząd Miasta Sosnowiec

Patronat medialny nad konkursem objęli:

Prześlij film

Wpisz swoje Imię i Nazwisko oraz poprawny adres mailowy, następnie wgraj film :) Z podanych przez Ciebie danych będziemy korzystać tylko w celu przeprowadzenia konkursu. W każdej chwili możesz się z nami skonktatować, aby sprawdzić jakie Twoje dane posiadamy i w jakim celu je przetwarzamy. Możesz też zawsze zażądać usunięcia swoich danych z naszej bazy lub wprowadzenia zmian. Kontaktuj się z nami pod adresem plejada@cushwake.pl. Maksymalny rozmiar przesyłanego filmu to 100 MB. Preferowany format MP4 (H264) / ZIP.

Upload form

Zobacz filmy i zagłosuj!

Weronika Olesińska

Głosy: 761

Dawid Kowalski

Głosy: 1828

Marcin Wiatr

Głosy: 232

Paweł Brzezina

Głosy: 32

Aleksandra Cieślińska

Głosy: 51

Łukasz Kowalik

Głosy: 77

Mateusz Salamon

Głosy: 305

Tomasz Filipkowski

Głosy: 160

Michał Żądło

Głosy: 1793

Jarek Miśkiewicz

Głosy: 16

Łukasz Wilk

Głosy: 152

Anna Mojak

Głosy: 46

Weronika Małysiak

Głosy: 65

Adrian Gajewski

Głosy: 14

Krzysztof Szczot

Głosy: 55

Jakub Glonek

Głosy: 23

Bartłomiej Szopa

Głosy: 24

Katarzyna Jaworek

Głosy: 69

Szymon Kosek

Głosy: 1640

Marcin Friedrich

Głosy: 1017

Piotr Hałęza

Głosy: 1427

Bartosz Koźmin

Głosy: 824

Angelika Wolska

Głosy: 181

Sylwia Pandel

Głosy: 1909

Milena Sokołowska

Głosy: 496

Rafał Szlęzak

Głosy: 101

Regulamin

Regulamin Konkursu filmowego

ROZKRĘĆ SIĘ Z PLEJADĄ

TEMAT i CELE KONKURSU

§ 1

Tematem Konkursu jest zaprezentowanie w krótkiej formie filmowej regionu Zagłębia,
z głównym naciskiem na Centrum Handlowe Plejada Sosnowiec oraz samo miasto Sosnowiec.

Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie max. 2 minutowego filmu o tym, że warto żyć właśnie w tym miejscu – w Sosnowcu, że warto także być częścią społeczności jaką są klienci Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec i brać czynny udział w jej tworzeniu.

ZAŁOŻENIA

§ 2

 1. Organizatorem Konkursu jest MOMA CAŁA-STURZBECHER, ŚLEZIOŃSKA Sp. j., ul. 73 Pułku Piechoty 1B, 40-474 Katowice, NIP: 9542752215, KRS 0000722989, REGON 360426131.

 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie ST. MARTINS GALLERY SOSNOWIEC SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (00-078), Plac Piłsudskiego 1, wpisaną do pod numerem KRS 0000043024, posługującą się numerem NIP: 525-20-79-831.

 3. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terenie województwa śląskiego i trwa od dnia ogłoszenia Konkursu tj. 15 października 2018 roku do dnia eventu finałowego tj. 23 listopada 2018 roku.

 4. Informacje o Konkursie są publikowane na stronie internetowej: www.plejada.com.pl oraz na stronie fanowskiej Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec ( www.facebook.com/CentrumPlejadaSosnowiec ) oraz na www.rozkrecsie.plejada.com.pl .

§ 3

 1. Umieszczenie pracy Konkursowej na stronie www.rozkrecsie.plejada.com.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 2. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby niepełnoletnie (od 14 lat) mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich opiekunów prawnych.

 3. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

 4. Udział w Konkursie oraz podanie przez uczestników danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, telefon) są całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 5. Wgranie pracy Konkursowej do Konkursowej galerii filmowej na stronie www.rozkrecsie.plejada.com.pl i wypełnienie formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnika do Konkursu. Potwierdzeniem zgłoszenia jest ukazanie się przesłanego filmu w galerii.

 6. Film Konkursowy może zostać nakręcony dowolnym urządzeniem (kamerą, telefonem komórkowym itp.).

 7. Montaż filmów, obróbka techniczna, dobór muzyki, forma, treść, narracja itp., stanowią wyraz artystyczny autorów, którzy mają pełną dowolność w ich doborze.

§ 4

 1. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:

  1. zgodność filmu z tematem Konkursu

  2. jasna i logiczna struktura filmu

  3. estetyka i kreatywność filmu

 1. Praca nie może zawierać treści ani obrazów brutalnych i obraźliwych, treść musi być zgodna z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

 2. Wszystkie prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 3. Na stronie www.rozkrecsie.plejada.com. pl odbędzie się osobne głosowanie internautów w ramach nagrody publiczności. Głosowanie publiczności zostanie zakończone 23 listopada 2018 r. o godzinie 17:00.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do częściowej lub całościowej publikacji prac Konkursowych w swoich kanałach informacyjnych.

 5. Prace lub ich fragmenty mogą być wykorzystywane przez Organizatora oraz Centrum Handlowe Plejada Sosnowiec w sposób nieograniczony i nieodpłatny na wszelkiego rodzaju eventach organizowanych przez Centrum Handlowe Plejada Sosnowiec, m.in. w publikacjach internetowych oraz w telewizji.

 6. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztów związanych ze zgłoszeniem prac oraz ich realizacją.

HARMONOGRAM KONKURSU

§ 5

 1. Prace Konkursowe mogą być przesyłane w terminie od 2 do 14 listopada 2018 roku włącznie.

 2. Przesłanie pracy jest równoznaczne z potwierdzeniem, że praca ta nie była wcześniej publikowana i prezentowana w innych Konkursach.

 3. Ogłoszenie listy zwycięzców wyłonionych przez Jury nastąpi najpóźniej 19 listopada 2018 r. m.in. za pośrednictwem strony internetowej: www.plejada.com.pl oraz na stronie fanowskiej Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec ( www.facebook.com/CentrumPlejadaSosnowiec ) oraz www.rozkrecsie.plejada.com.pl .

NAGRODY

§ 6

 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

 1. Nagroda główna za zajęcie I miejsca – 8 000 zł

 2. Nagroda za zajęcie II miejsca – 5 000 zł

 3. Nagroda za zajęcie III miejsca – 3 000 zł

 4. Nagroda publiczności – 1000 zł

 5. Nagroda specjalna Prezydenta Miasta Sosnowiec

 1. Symboliczne przekazanie nagród odbędzie się 23 listopada 2018 w Centrum Handlowym Plejada Sosnowiec podczas eventu finałowego.

 2. Miejsce i termin dokładnego przekazania nagrody zostaną wskazane przez Organizatora Konkursu. Brak możliwości wzięcia udziału w evecie finałowym w terminie wyznaczonym przez Organizatora jest równoznaczny z rezygnacją z nagrody.

 3. Podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody, jeżeli jej wartość przekroczy 760 zł (art. 21ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.), zostanie zapłacony przez Organizatora Konkursu.

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH

§ 7

 1. Nadesłanie zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu oraz Centrum Handlowemu Plejada Sosnowiec przez uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy w serwisach i publikacjach internetowych Organizatora Konkursu oraz Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec, w telewizji, wykonanie reprodukcji nagrodzonych prac oraz ich pokaz lub powielenie pracy w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora i Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec.

 2. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba przekazująca prace Konkursowe uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono na filmach wraz z ewentualną ścieżką dźwiękową oraz posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie § 7 pkt. 1.

 1. Przesłanie filmu Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że osoba przesyłająca zgłoszenie Konkursowe lub poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu realizatorskiego przysługują autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 8

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

 2. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest – St. Martins Gallery Sosnowiec sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy placu Piłsudskiego 1 („Administrator”).

 3. Dane osobowe uczestników Konkursu (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, telefon) będą przetwarzane w celach:

 1. związanych z organizacją i wzięciem udziału w Konkursie, zgodnie z zaakceptowaną treścią Regulaminu Konkursu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz

 2. w innych celach, niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, w szczególności w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, prowadzenia korespondencji i odpowiadania na pisma w związku uczestnictwem w Konkursie, w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przez RODO.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 2. Dane osobowe uczestników mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi, na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, m.in. Organizatorowi Konkursu.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu, a po tym czasie po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 4. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do ich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia.

 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

 1. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronach internetowych: www.plejada.com.pl i www.rozkrecsie.plejada.com.pl .

 3. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela:

Marta Cała-Sturzbecher

Tel. 664 702 724

marta@moma-marketing.pl